School of Analytic Philosophy - IPM School of Analytic Philosophy - IPM School of Analytic Philosophy - IPM
   
Search
About Us
News
Events
Training
Seminars
Employment
Educational Material
Useful Links
Contact Us
 
 
 
 
 
» HOME

 

حمایت  چشمه‌ی نور ایران از كاربران سنكروترون

در جهت ساختن ِ ظرفیتهای كار با چشمهی نور سنكروترونی و افزایش تعداد كاربران، چشمهی نور ایران  در نظر دارد به شرح زیر از كاربران حمایت کند:

  •  چشمه‌ی نور ایران هزینه‌ی اقامت (حداكثر یك ماه) و بلیط سفر (حداكثر تا ٣ نفر مرتبط با طرح پژوهشی) را برای پژوهشگرانی كه طرح پژوهشیشان در یكی از مراكز سنكروترون پذیرفته شود در مدت زمان انجام آزمایش تأمین می‌کند. این افراد پس از بازگشت لازم است تجربهی علمی‌  خود را به‌صورت گزارش كتبی و شفاهی ارائه کنند و به برگزاری كارگاه‌های آموزشی یاری رسانند.

  • پژوهشگرانی که  كاربر سنكروترون بوده‌اند و در این زمینه تجربه‌ی كاری و تحقیقاتی دارند می‌توانند  برای به‌روزکردنِ تجربیات علمی و پژوهشی خود در رابطه با موضوعات علمیِ جدید از یكی از  مراكز سنكروترون برای بازدیدِ كوتاه‌مدت پذیرش بگیرند. چشمه‌‌ی نور ایران هزینه‌‌ی سفر و اقامت (حداكثر تا یك ماه) را پرداخت خواهد کرد. داوطلبان لازم است پس از بازگشت، گزارش علمیِ سفر تحقیقاتی خود را به صورت مكتوب و شفاهی به كمیته‌ی علمی ارائه و در برگزاری كارگاه‌های آموزشی در رابطه با سنكروترون همكاری کنند.

  • پژوهشگرانی كه تجربه‌‌ی كار با تابش سنكروترون را ندارند اما علاقه‌مند به گسترش تجربه‌ی عملی خود در این زمینه هستند می‌توانند جهت دریافت پذیرش برای بازدید مطالعاتی از یكی از مراكز سنكروترون دنیا  اقدام كنند. در این ارتباط چشمه‌ی نور ایران هزینه‌ی سفر و اقامت (حداكثر تا دو ماه) را پرداخت خواهد کرد. این پژوهشگران پس از اتمام دوره‌ی مطالعاتی باید آموخته‌های خود را به‌صورت گزارش علمی مكتوب و شفاهی به كمیته‌ی علمی ارائه کنند.

شرایط لازم

  • دارابودن مدرك دكترا هنگام اعزام.

  • آشنایی كامل با مبانی تابش سنكروترون و روش آزمایشگاهی خاصی که برای کاربرد تابش سنکروترون  در زمینه‌ی مورد نظر داوطلب به کار می رود.

  • سابقه‌‌ی کار به‌عنوان پژوهشگر تجربی  (experimentalist).

  • پیشنهاد طرح پژوهشی (research proposal).

 داوطلبان پس از اخذ پذیرش، باید فرم درخواست خود را به‌پیوست به نشانی  users.ilsf@ipm.ir  بفرستند. كمیته‌ی علمی پس از بررسی مدارك و انجام مصاحبه از بین داوطلبان تعدادی را انتخاب خواهد کرد. طرح چشمه‌ی نور ایران مسئولیتی در قبال دریافت پذیرش و ویزا برای داوطلب ندارد.

 (pdf) فرم درخواست

(Word 2003) فرم درخواست


 IPM HOMEPAGE | IPM LIBRARY


Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
Copyright 2010, All rights reserved.