کارگاه مبانی تصویر برداری پزشکی و پرتودرمانی با تابش سنکروترون


کاراگاه یک‌روزه‌ی تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی با تابش سنکروترون روز ۱۴ بهمن در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پردیس لارک با شرکت ۵۰ نفر برگزار شد و موضوع‌های زیر ارائه شد:

سید ربیع مهدوی (دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران)، نیاز ایران به روش‌های نوین تصویربرداری تشخیصی و درمان سرطان
حسین قاسم (طرح چشمه‌ی نور ایران)، مبانی شتابگر سنکروترون و تولید تابش سنکروترونی
جواد رحیقی (طرح چشمه‌ی نور ایران)، گزارش پیشرفت طرح چشمه‌ی نور ایران
نازنین صمدی (چشمه‌ی نور کانادا)، آشنایی با چشمه‌ی نور کانادا و خط‌باریکه‌ی BMIT
نازنین صمدی (چشمه‌ی نور کانادا)، مبانی تصویربرداری DEI، KES، و پرتودرمانی MRT‌ وPAT
نازنین صمدی (چشمه‌ی نور کانادا)، ابزارهای خط‌باریکه‌ی پزشکی
احسان سلیمی (طرح چشمه‌ی نور ایران)، خطوط‌باریکه‌ی پزشکی در سنکروترون‌های دنیا و خط باریکه‌ی چشمه‌ی نور ایران

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.