گام‌های نخستین در تحول شتابگرها

ارنست‌ دی.کورانت
آزمایشگاه ملی بروک‌هیون

ترجمه‌ی Early Milestones in the Evolution of Accelerators
از کتاب Reviews of Accelerator Science and Technology

بخوانیدتابش سنکروترونی، درس اول


ترجمه‌ی Synchrotron Radiation Primer نوشته‌ی هلموت ویدمن از دانشگاه استانفورد

بخوانیدتابش سنکروترون و کاربردهای آن


علم تجربی در ایران هنوز با آن‌چه در کشورهای تراز اول دنیا می‌گذرد فاصله‌ی زیاد دارد. ساخت شتابگر در ایران گام مهمی در راه بهتر‌کردن این وضعیت خواهد بود زیرا به فناوری‌های پرشماری مانند فناوری خلأ بسیار زیاد، ساخت مغناطیس، بس‌آمد رادیویی، کنترل دیجیتال، حرکت‌دادن قطعه‌های سنگین با دقت میکرونی... نیاز دارد که آشنایی و تسلط بر آنها برای علم تجربی و در نهایت صنعت ایران بسیار بارآور خواهد بود.

بیشتر بخوانیدخلاصه درس‌های فیزیک شتابگرها و تابش سنکروترون


هلموت ویدمن
دانشگاه استنفورد
۶-۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

بخوانید

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.