سومین مدرسه‌ی تابستانی مباحث پیشرفته‌ی سنکروترون


سومین مدرسه‌ی تابستانی مباحث پیشرفته در سنکروترون و کاربردهای آن‌ از ۲۳ تا ۲۵ شهریور در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پردیس نیاوران با شرکت ۴۸ نفر برگزار شد. موضوع‌های ارائه‌شده در طی سه روز به شرح زیر است و پرونده‌ی پی‌دی‌اف مجموعه‌ی اسلایدهای سخن‌رانی‌ها را می‌توانید با استفاده از پیوندگاه (لینک) داده‌شده روی کامپیوتر خود پیاده کنید:

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲
محمد لامعی رشتی، مبانی تابش سنکروترون
جواد رحیقی، آشنایی با طرح چشمه‌ی نورایران (گزارش پیشرفت پروژه)
حسین قاسم، اصول طراحی چشمه‌های تابش سنکروترونی پیش‌رفته
اسماعیل احمدی، اصول کنترل و اندازه‌گیری باریکه‌ی الکترون در سنکروترون
فرهاد سعیدی، طراحی و ساخت الکترومغناطیس‌های سنکروترون
ابوالفضل شهوه، روش‌های اندازه‌گیری مشخصه‌های مغناطیس‌های سنکروترون
امید سیفی،‌ سیستم‌های خلأ سنکروترون

یک‌‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲
احسان یوسفی، منبع‌های تغذیه‌ در سنکروترون
مهدی شفیعی، ابزارهای مشخصه‌یابی‌ باریکه‌ی الکترون
خورشید سرحدی، سیستم بس‌آمد رادیویی در سنکروترون
سعید پیرانی، اندازه‌گیری پارامترهای کاواک
محمد علی رحیمی، ساختمان‌ها و تأسیسات سنکروترون
احسان سلیمی، سیستم‌های حفاظت در برابر پرتو در سنکروترون
سمیه امیری،‌ اپتیک خطوط باریکه‌ی پرتوهای x نرم
اعظم غلام‌پور آژیر، اپتیک خطوط باریکه‌ی پرتوهای x سخت

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
امیر سیدحسن روضاتیان، خط باریکه‌ی پراش پودری پرتو x ، طراحی اتاقک آزمایش چندمنظوره
شرمین خرازی، طیف‌نمایی فوتو‌الکترون و کاربردهای آن در شناسایی مواد در مقیاس نانومتر
حمیدرضا اویسی، پراکندگی پرتو x در زاویه‌ها‌ی کم (SAXS)‌ و کاربرد آن در آنالیز مواد
حسین خسرو‌آبادی، بررسی خواص ابررساناهای دمای زیاد با استفاده از تابش سنکروترون
احسان سلیمی، کاربرد تابش سنکروترون در تشخیص و درمان بیماری‌ها

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.