کارگاه اپتیک خط‌باریکه‌ و کاربردهای تابش سنکروترون


کارگاه آشنایی با اپتیک خطوط باریکه در سنکروترون و کاربردهای تابش سنکروترون، روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پردیس نیاوران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه با اصول اولیه ساخت تصویر با استفاده از پراش و پراکندگی‌ پرتوهای x آشنا شدند. موضوعاتی که در کارگاه ارائه شد به شرح زیر بود

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
دیوید اتوود، آشنایی با تابش سنکروترون و خطوط باریکه در سنکروترون
دیوید اتوود، تابش هم‌دوس
آندریا لاؤزی، خط باریکه‌ی پراش پودری در الترا
آندریا لاؤزی، آشکارگرهای پرتوهای x آندریا لاؤزی، پراش و پراکندگی
حسین خسروآبادی، پراکندگی‌ غیر‌کش‌سان پرتوهای x

سه‌‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
دیوید اتوود، اپتیک پرتوهای x
دیوید اتوود، ریزنمایی با پرتوهای x نرم و سخت
آندریا لاؤزی، میکروتوموگرافی با تابش سنکروترون

پرونده‌های مجموعه‌اسلایدهای سخن‌رانی‌های دیوید اتوود و هم‌چنین گزیده‌ئی از کتاب او را می‌توانید با کلیک روی پیوندگاه روی کامپیوتر خود پیاده کنید:

Introduction to Synchrotron Radiation and Beamlines
Undulator Radiation
Undulators to Free Electron Lasers
X-ray Interaction with Matter
EUV and Soft X-Ray Optics
Soft and Hard X-Ray Microscopy
Synchrotron Facilities as Cultural Science Centers
Excerpts from SOFT X-RAYS AND EXTREME ULTRAVIOLET RADIATION

ضمناً در صفحات زیر جزئیات بیشتر و ضبط ویدئویی درس‌های مختلف دیوید آتوود در باره‌ی کاربرد تابش سنکروترون در درست‌رس است

http://www.coe.berkeley.edu/AST/sxreuv
http://www.coe.berkeley.edu/AST/srms
http://www.coe.berkeley.edu/AST/sxr2009s

پرونده‌های مجموعه‌اسلایدهای سخن‌رانی‌های آندریا لوزی را از پیوندگاه‌های زیر پیاده کنید:

Diffraction at Elettra
Imaging at Elettra and FERMI
From Diffraction to Scattering Holography

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.