کارگاه آشنایی با ابزارهای بس‌آمد رادیویی و مشخصه‌یابی باریکه در سنکروترون


کارگاه آشنایی با ابزارهای بس‌آمد رادیویی و مشخصه‌یابی باریکه در سنکروترون، روزهای ۱۷ تا ۱۹ اسفند در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پردیس نیاوران برگزار شد. در این کارگاه پیتر فورک از مرکز تحقیقات یون‌های سنگین در دارمشتات آلمان شرکت‌کنندگان را با ابزارهای مشخصه‌یابی‌ باریکه‌ی الکترون در سنکروترون آشنا کرد و فرانسیس پرز از سنکروترون آلبا در بارسلونای اسپانیا کاربردهای ابزارهای بس‌آمد رادیویی در سنکروترون را شرح داد. موضوعاتی که در کارگاه ارائه شد از این قرار بود

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
پیتر فورک، آشنایی با ابزارهای مشخصه‌یابی
پیتر فورک، اندازه‌گیری شدت و شکل مقطع باریکه
فرانسیس پرز، سیستم‌های کاواک و موج‌بر
فرانسیس پرز، تقویت‌کننده‌های پرتوان

یک‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
پیتر فورک، اندازه‌گیری شکل مقطع و گسیلندگی باریکه‌ی الکترون
پیتر فورک، اندازه‌گیری مکان باریکه‌ی الکترون
فرانسیس پرز، سیستم‌های بس‌آمد رادیویی کم‌توان
فرانسیس پرز، سیستم‌های بس‌آمد رادیویی در شتابگر خطی

دو‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
پیتر فورک، اندازه‌گیری پارامترهای طولی و افت باریکه
فرانسیس پرز، سیستم‌های مشخصه‌یابی در سنکروترون آلبا
فرانسیس پرز، ناپایداری‌ها و سیستم‌های پس‌خورد

پرونده‌های مجموعه‌اسلایدهای سخن‌رانی‌های فرانسیس پرز (با کلیک راست روی پیوندگاه فایل را روی کامپیوتر خود پیاده کنید):

Cavities and Waveguides
High-power Amplifiers
Low-level RF
ALBA Light Source
ALBA Beam Diagnostics
Instabilities and Feedback Systems
Injector Systems: ALBA Linac

مجموعه‌اسلایدهای درس‌های پیتر فورک در مدرسه‌ی JUAS را در صفحه‌ی زیر پیدا می‌کنید

http://www-bd.gsi.de/conf/juas/juas.html

footer